Условия за ползване

Общи условия, приложими за клиенти на интернет страница www.mc-omega.com
Настоящите общи условия са приложими за потребители при ползване на интернет страница с адрес http:// www.mc-omega.com.

1. Дефиниции

Продукти: са всички услуги, предоставяни от Организацията, предлагани на място в медицинския център или чрез интернет платформата.
Поръчка: представлява последователност от действия, извършени чрез интернет платформата от краен потребител, насочени към избрани от потребителя стоки и/или услуги, които да бъдат предоставени от Организацията.
Клиент: е физическо или юридическо лице, което използва услугите на Организацията на място в медицинския център и/или чрез интернет платформата.
Договор: е споразумението между Клиент и Организацията относно предоставянето на стоки и/или услуги и  обслужване, на клиенти на място в медицинския комплекс и/или чрез интернет платформата.
Платформа: е интернет страницата www.mc-omega.com, ведно с всички достъпни чрез нея инструменти, приложения за мобилни устройства и други, чрез които на клиенти се предоставя възможност за използване услугите на Организацията.
Информация за Организацията: са всички данни за организацията /юридическото лице/, точки за контакт, обща информация, асортимент, цени за всяка услуга и продукт, фирмен логотип, графични изображения, възможности, цени за доставка.
Услуга: представлява дейността, която се предоставя на Клиент от Организацията, която включва цялата последователност от стъпки от публикуване на оферта, през сключване на договор, заплащане на избраните стоки и/или услуги от страна на клиента в полза на организацията, и приключва с предаване на поръчката в полза на клиента на посочения от него адрес или по избрания от него ред.

2. Идентификация на Организацията

www.mc-omega.com е собственост на търговско дружество с фирма Медико-дентален център "Омега" ЕООД вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК:203391606, със седалище и адрес на управление в гр.Видин 3700, ул. "Найчо Цанов"12

3. Приложимост

1.    Настоящите Общи условия са приложими само за услугите, предоставяни чрез интернет платформата. Според типа доставка /до адрес или в избран търговски обект/ допълнително се прилагат и Общите условия, приложими за Търговския/Партньорски обект.
2.    Чрез подаването на поръчка, клиентът сключва договор с организацията за доставка на избраната от него стока и/или услуга. Клиентът е обвързан с поръчката след нейното подаване. Отмяна на поръчка не се допуска.

4. Оферта

1.    Интернет платформата съдържа публикувани оферти (предложения) от името на организацията.
2.    Организацията не носи отговорност за временна/постоянна недостъпност на платформата.

5. Договор

1.    Договорът влиза в сила от момента, в който клиентът завърши поръчката, като избере върху бутона "Поръчай" по време на процеса на подаване на Поръчка чрез Платформата.
2.    След получаване на поръчка, платформата ще я потвърди на клиента по електронен път.
3.    Договорът може да бъде изпълнен от организацията, само ако клиентът предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, при подаване на Поръчката. Клиентът е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за плащане, посочени или предоставени чрез платформата.
4.    След като подаде поръчката, клиентът трябва да бъде на разположение за контакт по телефона или по електронна поща (посочени при подаването на поръчката) във връзка с информация за състоянието на Поръчката.

6. Прекратяване на Договора и отмяна на Поръчката

1.    Предвид факта, че предлаганите продукти са специфични и включват медицински изследвания и манипулации, клиентът няма право да анулира своята поръчка след като е започнало изпълнението, без изричното съгласие на доставчика.
2.    Организацията има право да анулира поръчка ако клиентът не окаже необходимото съдействие с оглед предоставяне на заявената услуга, както и в случай на предоставени грешен/неработещ телефонен номер или друга информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.
3.    Ако клиентът подаде поръчка като предостави неверни данни за контакт, не плати или не изпълни необходимите за предоставяне на услугата задължения, съгласно договора, Организацията има право да откаже бъдещи поръчки от клиента.
4.    Платформата има право да отказва поръчки, ако има съмнения относно точността или автентичността на поръчката или данните за контакт. Ако платформата анулира вече платена поръчка, платената сума се възстановява по същата сметка, от която е извършено плащането. Ако клиентът направи поръчка, която изглежда невярна или фалшива, организацията може да съобщи на съответните органи.

7. Плащане

1.    От момента на сключването на договора в съответствие с разпоредбите на раздел 5, точка 1 от тези Общи условия, клиентът е длъжен да заплати стойността на поръчката.
2.    При спазване на разпоредбите на раздел 6, точка 4 от тези Общи условия частичното или пълно възстановяване на електронно плащане е възможно, само ако части или цялата поръчка не може да бъде извършена. Възстановяването винаги се извършва по същата сметка, от която е извършено плащането.

8. Уреждане на спорове

1.    Рекламации от клиент във връзка с оферта, поръчка или изпълнението на договора се подават чрез платформата.
2.    След като получи оплакване, организацията реагира във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, с потвърждение за получаване. Организацията разглежда оплакването в най-кратък срок, но не по-късно от две седмици, след изпращане на потвърждение за получаване.
3.    Рекламации по раздел 8, точка 1 се подават своевременно чрез Платформата, след установяване на недостатъците от клиента, като се описват възможно най-пълно и ясно.

9. Обработка и съхраняваните лични данни

1.    Организацията обработва лични данни, свързани с клиента. Обработката на лични данни се осъществява съгласно Политиката за обработка на лични данни.

10. Приложимо право

1.    Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби.
2.    В отношенията между страните приложение намира действащото законодателство на Република България.
3.    При всяка поръчка от платформата, клиентът потвърждава, че е запознат и се съгласява с настоящите Общи условия.
4.    Организацията си запазва правото да променя и актуализира съдържанието на общите условия и условията за предоставяне на услуги, като актуалните такива се съдържат в съответните раздели от интернет страницата www.mc-omega.com .

© 2024 • Медико-дентален Център Омега Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.